دانلود پروژه رشته های مختلف

دانلود پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران با فرمت ورد      پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): كه بر پايه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس 7 درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز 1، مخالفم امتیاز 2، تا حد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش جوسازمانی پلاس دلتا با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه سنجش جوسازمانی پلاس دلتا با فرمت ورد مقیاس جوسازمانی (پلاس دلتا[1] ، 2011)، دارای 40 گویه و شامل 8 زیر مقیاس می‌باشد که عبارت‌اند از: طراحی سازمانی شامل گویه های 1 تا 5، ویژگی‌های شخصیتی شغل شامل گویه های 6 تا 10، روابط میان همکاران شامل گویه های 11 تا 15، فرهنگ محیط کار شامل گویه های 16 تا 20، مدیریت ارشد شامل گویه های 21 تا 25، سرپرستی مستقیم شامل گویه های 26 تا 30، فرایندهای کاری شامل گویه های 31 تا 35 و ارتباطات ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با فرمت ورد

دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با فرمت ورد پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری( MSLQ [1] )یکی از پركاربردترين پرسشنامه هاي يادگيري خود - تنظيمي، از نظر ملّي و بين المللي به شمارمی رود(دونكن و مک كيچي [2] ،2005).   پرسشنامه راهبردهای یادگيری خودتنظيمی( MSLQ ) توسط پينتریچ و دی گروت(1990)،   ساخته شده است و نویدی در سال 1383 آن را به فارسی برگرداند.    این پرسشنامه با 47 عبارت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه هوش معنوی با فرمت ورد

پرسشنامه هوش معنوی با فرمت ورد این پرسشنامه شامل 42 سؤال در 4 خرده مقیاس پنج درجه اي می باشد .12 سئوال مربوط به تفکر کلی و بعد اعتقادي، 15 سئوال مربوط به توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، 8 سئوال مربوط به پرداختن به سجایاي اخلاقی و 7 سئوال در زمینه خودآگاهی و عشق و علاقه است. روایی [1] پرسش نامه هوش معنوی            &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(60):